Yttrande ang.ombyggnad på fastigheten Örnen 9, Nora 

28 augusti 2018

Gårdsmiljö från Malmbergska gården i Nora. Fotograf: ÖLM/Ing-Mari Nilsson Tarkkanen

Museets byggnadsantikvariska verksamhet har gjort ett yttrande ang rivning/omändring av ett gårdshus på fastigheten Örnen 9 i Nora 

Örnen 9 som ingår i Noras kulturhistoriskt mest värdefulla miljö omskrivs i Bergmästare Erik Bergenskjölds skrift från slutet av 1700-talet.[1] ” Han skriver…. ”Malmbergska gården var gemensam kaffekrog med husrum för bygdens brukspatroner.”

Bruksägare och bergsmän som anlände till staden för att sälja sitt tackjärn och ombesörja sina inköp samlades vid Malmbergska gården (Örnen 9) för förtäring och inkvartering. Gårdsplanen var stor nog för parkering av bergsmännens vagnar och hästarna installerades sannolikt i det gårdshus som nu är uppe för diskussion.

Malmbergska gården är med sina gårdshus ett uttryck för den samhällsordning och det välstånd som Bergshanteringen förde med sig. Gårdshusen bör alltså ses i det vida perspektivet och ska betraktas som en viktig del av Noras historia vilka bör bevaras till efterföljande generationer.

Yttrandet (läs hela här Pdf, 69.2 kB, öppnas i nytt fönster.) går ut på att museet inte kan tillstyrka en rivning av gårdshusen på fastigheten Örnen 9.


Nyheter