Yttrande angående ombyggnad på fastigheten ripan 2, karlskoga

1 oktober 2018

Museets byggnadsantikvarier har yttrat sig angående en byggnad från 1970-talet i Karlskoga.

Kvarteret Ripan 2

Fastigheten Ripan 2, Karlskoga. Foto: ÖLM/ Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen


Fastigheten Ripan 2 är upptagen i kulturmiljöinventeringen, del 1 och omnämns som ett tydligt uttryck för 1970-tals arkitekturen. Plan- och bygglagen föreskriver att byggnaders särdrag inte ska förvanskas vilket innebär att ombyggnader tillåts om karaktären bibehålls. Byggnadsantikvarierna tycker att de typiska karaktärsdragen från 1970-talet ska bevaras vid en ombyggnad. Läs hela yttrandet här Pdf, 89.3 kB.

Nyheter