Byggnadsminnesutredning Kvarteret Örnen 8-9

11 april 2019

Begäran om byggnadsminnesförklaring av kvarteret Örnen 8-9 i Nora stadskärna inkom till Länsstyrelsen i Örebro län 2018-11-18. Örebro länsmuseum har fått iuppdrag att ta fram ett underlag som grund för beslut om byggnadsminnesförklaring.

Byggnadsminnesfrågan aktualiserades genom en rivningsansökan av ett av kvarterets gårdshus på fastigheten Örnen 9. Föreliggande rapport syftar till att genom arkivstudier ta fram ett kulturhistoriskt faktaunderlag samt ge en beskrivning av byggnaderna på fastigheten Örnen 8-9.

Här finns rapporten Pdf, 27.2 MB.

Nyheter