Slöjd Håller 2020

–en temavecka om slöjd och hållbarhet i Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län.

Aktiviteter som arrangeras av Örebro läns museum

Din hållbara slöjd- utmaning!

Under slöjd håller veckan uppmanar vi dig att slöjda hållbart!

Det kan vara något till hemmet, inne eller ute, något du har gjort nyss eller tidigare eller så blir du inspirerad av att göra något nytt. Du kan också visa något som du har lagat, reparerat eller återbrukat.

Ta bild på din hållbara slöjd, berätta lite om det och lägg upp det på Instagram under #minhållbaraslöjd.

#minhållbaraslöjd #slöjdhåller #slojdhaller #sloydsustainability #agenda2030

Slöjd och hållbarhet med fokus på FN´s globala mål för hållbar utveckling

Slöjd Håller vill inspirera dig att använda enkla redskap, energisnåla tekniker och naturliga material. Med kunskap kan du göra egna val som bidrar till ett hållbart samhälle.

Slöjd är en resurshushållande verksamhet. Ofta används naturliga material med en lokal förankring. Det mesta inom slöjden går att göra med händerna och enkla handverktyg. De beprövade hantverksmässiga teknikerna som används är lättillgängliga för många. I slöjden är kemikalieanvändningen minimal vilket bidrar till att både tillverkning och användning av slöjdade produkter ger små eller inga utsläpp av skadliga ämnen. Slöjden lämnar små ekologiska fotavtryck. Produkter som är hantverksmässigt tillverkade är i ett ekologiskt kretslopp från materialutvinning till när produkten tjänat ut. Under vägen kan det slöjdade repareras, omformas och få sin livslängd förlängd. Slöjd är en del av en cirkulär ekonomi och bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion.

Allt fler människor bor i städer. Kraven på hur städerna utformas ändras. För att våra städer ska bli mer hållbara, behöver människors deltagande i utformandet av stadens livsmiljöer öka. Arenor och platser där människor kan mötas, skapa och reflektera tillsammans blir viktiga. Med slöjd som metod kan olika gemensamhetsskapande aktiviteter medverka till att överbrygga sociala klyftor mellan olika grupper, som kanske annars inte hade mötts. Att slöjda med känsla för det lokala och traditionella ger liv och mening för människor både i städer och på landsbygd och bidrar därmed till mer hållbara städer, samhällen och landskap.

Slöjd Håller är en kunskapsplattform som ger möjligheter till hur du med dina händer skapar en hållbar framtid.

Slöjd Håller-veckan har fokus på FN’s Globala Mål för Hållbar utveckling nummer 11: Hållbara Städer och Samhällen och nummer 12: Hållbar Konsumtion och Produktion.