Järnåldersgravar undersöks vid
Nalaviberg och Broby i Viby

Fynd

Under hösten genomförs en arkeologisk undersökning inom Närkes största järnåldersgravfält, som finns vid Nalaviberg och Broby i
Viby socken, väster om Hallsberg. Undersökningen görs föra att rädda och tillvarata kunskap och föremål från flera skadade
gravar i kanten av gravfältet.

Gravfältet består av mer än 200 synliga gravar med runda och kvadratiska stensättningar, högar och resta stenar. Tidigare undersökningar av gravar visar att de innehåller brända ben, keramik från kärl och dräktföremål som kan dateras till både äldre och yngre järnålder. Under gravarna finns även härdar och kokgropar från andra gravar och boplatser. Gravfältet ligger på en drumlinrygg med naturreservaten Broby, Nalaviberg och Oxaryggen. Inom naturreservaten finns även husgrunder, stenmurar och odlingsrösen, öppna ängs- och betesmarker med stora ekar och lövträd, hassel och ängsblommor samt ovanliga svampar och insekter.

Under slutet av september kommer grävningarna och gravfältet att göras publikt av Örebro läns museum. Museets arkeolog, Martin Edlund håller visningar för skola och allmänhet. Martin kommer att berätta om den pågående undersökningen och visa vad som hittats i de undersökta gravarna. Han visar också olika gravformer och andra lämningar i det historiska landskapet. Det kommer också att erbjudas ”prova-på aktiviteter” för skola och grupper med möjlighet till att få se hur gravar undersöks, att prova arkeologens utrustning och att titta närmare på olika typer av fynd och fornsaker från Närkes förhistoria.

Undersökningen sker mellan den 26 - 29 september 2018 och utförs av Arkeologgruppen i Örebro AB med medel från Länsstyrelsen i Örebro län.

Kontaktperson: Örebro läns museum, Martin Edlund, 019-6028775, epost martin.edlund@olm.se

Visningar: Allmänna visningar av undersökningen sker dagligen Kl. 16:00 (fri entré). Särskilda visningar av undersökningen, guidningar av gravfältet, samt ”prova-på” aktiviteter för skola och grupper, bokas i förväg via kontaktperson (fri entré, ett begränsat antal platser och tider). Parkering finns 100 meter norr om gravfältet, invid vägen mot Lilla Broby. Visningarna utgår från parkeringen.

Belägenhet: Broby Stensätter 154, 694 93 Östansjö, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke, Örebro län. Platsens koordinatläge: 59°03'50.8"N 14°56'18.0"E (59.064105, 14.938345)

Vägbeskrivning: Från Örebro, E20 norrgående riktning, tag av vid avfarten Trafikplats Brändåsen, åk mot Hardemo, därefter åk mot Vallby, tag sedan av mot Hageberg/ Broby äng/ Sevärdhet. Skyltat Arkeologi. Från Laxå, E20 södergående riktning, tag av vid avfarten Trafikplats Vallby, åk mot Viby, därefter åk mot Brändåsen, tag sedan av mot Hageberg/ Broby äng/ Sevärdhet. Skyltat Arkeologi.