TEMA Hyttbyggartid

Bergsbruket och järnhanteringen är en central del av Örebro läns förflutna. Under medeltiden sker en explosionsartad utveckling i Bergslagen. Man börjar bryta malm i berg och järnet blir en viktig exportprodukt. Bergslagen får betydelse för formeringen av Sverige som rike. Viljan att söka djupare kunskap om denna spännande tid är upphovet till museets långsiktiga tema Hyttbyggartid.

Historisk bakgrund

Under tidig medeltid började bergmalm smältas till järn i masugnar. Bergslagens hyttor var den tidens high-tech uppfinning. Samtidigt utvecklades jordbruket och befolkningen växte. Resurser frigjordes för att utveckla en ny teknik och bygga avancerade anläggningar. Förutom ekonomiska tillgångar och många specialistkunskaper krävdes samarbete, för bergsbruk var en komplex process med många moment.

Det finns belägg för att många bergsmansbyar etableras under några generationer från 1200-talets mitt. I Örebro län finns fyra bergslag. I tre av dem har en majoritet av de järntillverkande byarna namn som slutar på -hytta. En skattelängd från 1539 visar att majoriteten av hyttorna ägs av bergsmän. I Noraskog, Linde och Lekeberg var det självägande, jordbrukande människor som stod för produktionen av järn. Bergsmansorganisationen kan ha växt fram i de delar av Bergslagen som domineras av byar med namn som slutar på -hytta. Under åren mellan ca 1250 till 1859, kan dessa bergslag liknas vid en slags medeltida Gnosjö.

De självägande, bergsbrukande människorna var en maktfaktor. Kung, frälse och kyrka måste förhålla sig till dem, och bygga allianser med dem. Det var deras järn som placerade Sverige på kartan över Europas internationella handelsutbyte. De blev därmed en komponent i den svenska statsbildningsprocessen medeltida rötter. Och de skulle med tiden bli en av rottrådarna i Sveriges demokratiska utveckling.

Nya berättelser, ny kunskap

År 1966 lades den sista träkolseldade masugnen i länet, och landet, ned, och år 1978 den sista kokseldade hyttan i länet. De människor som har egna kopplingar till eller erfarenheter av bergsbruket blir allt färre. Idag finns fortfarande världsledande företag i vårt län med rötterna i järnhanteringen. Trots det är bergshanteringen för de flesta något avlägset och ganska abstrakt. Att väcka denna historia till liv och tillföra nya berättelser och kunskap kan bidra till en ny relation till bergslagens förflutna.

Länsmuseets tema ”Hyttbyggartid” är ett flerårigt arbete. Vi har börjat från början med en vetenskaplig undersökning. Under vårvintern 2021 gjordes en sjösedimentprovtagning för att undersöka dateringen av tidiga hyttor runt sjöarna i Noraskogs bergslag. Genom analyser av proverna kan man se hur halter av pollen och luftpartiklar varierat under årtusendena. Dessa kan i sin tur berätta om mänsklig påverkan såsom odling, husdjurshållning, eldning och järnframställning. Syftet är att få en datering på spridningen av hyttorna i vattendragen i Noraskogs bergslag under medeltiden.

En publik del av temat är utställningen Boom i bergslagen som öppnade på Örebro slott sommaren 2021. Temat har även synliggjorts genom mindre vepautställningar på olika platser utomhus, sammanlänkade genom en digital guide. Dessa berättade om hyttornas medeltida expansion, bergslagsidentitetens betydelse idag, samt hur spåren av bergslagshistorien riskerar att förstöras.

Projektet har också fört med sig arbete med våra samlingar, äldre bilder på hytt- och gruvmiljöer i museets arkiv har tillgängliggjorts digitalt. Samtidigt pågår ny fotodokumentation av platser som ingår i projektet.

Under september 2022 arrangerades en vetenskaplig konferens på temat. Konferensen finansierades av Allan Wetterholms stiftelse för arkeologisk forskning och utbildning vid Örebro universitet. Den ägde rum i Nora med omnejd och samtidigt arrangerades publika evenemang, visningar och föreläsningar under namnet Bergslagens historiedagar, den 21-25 september. Dessa var öppna för allmänheten och arrangerades i samverkan med kommun, kulturaktörer, hembygdsrörelsen och föreningar.

Föreläsning

Marcus Drotz, enhetschef på Örebro läns museum, berättar om innovation och utveckling av det tidiga bergsbruket i Bergslagen under högmedeltiden. Museet genomför ett forskningsprojekt där provtagning av sjösediment i vattendragen kring Nora ingår.

En film i UR Samtidens serie Länsmuseerna berättar

Föreläsning UR Play · 13 min